شرح پروژه: دکوراسیون اداری سیداصفهانی
موقعیت: قم، مرکز تجاری سیرنگ                                         سال اجرا: 1392

شرح پروژه: دکوراسیون اداری کنی
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: دکوراسیون اداری تجارت
موقعیت: قم، مرکز تجاری سیرنگ                                         سال اجرا: 1392

شرح پروژه: دکور فروشگاه مل اند موژ
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

دکوراسیون اداری