کابینت مدرن آقای عنایت پور

نام کارفرما : آقای عنایت پور

سال اجرا : ۱۳۹۷

موقعیت : تجریش