شرح پروژه: کابینت کلاسیک منصوری
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک منصوری
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

کابینت مدرن

شرح پروژه: کابینت کلاسیک منصوری
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک منصوری
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396