شرح پروژه: کابینت کلاسیک منصوری
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک قراب
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک بزاز
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک چکاد
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک فرهانی
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک رضایی
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک کاظمی نیا
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: کابینت کلاسیک شفیعی
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

کابینت کلاسیک