آقای مهندس احسان قبادی

نام کارفرما : آقای مهندس احسان قبادی

سال اجرا : ۱۳۹۵

موقعیت : میرداماد-ظفر