آقای مهندس علیرضا حسینی

نام کارفرما : آقای مهندس علیرضا حسینی

سال اجرا : ۱۳۹۱

موقعیت : بلوار آفریقا