آقای مهندس محمد علیمحمدی

نام کارفرما : آقای مهندس محمد علیمحمدی

سال اجرا : ۱۳۹۲

موقعیت : ظفر-فرید افشار