تیم چکاد

بعد از بازسازی معصومی
قبل از بازسازی معصومی