ممبران

کابینت کلاسیک ممبران شورم چکاد ۱

موقعیت: جردن - سال اجرا: ۱۳۸۸

آقای مهندس علیرضا حسینی

موقعیت: بلوار آفریقا - سال اجرا: ۱۳۹۱

آقای مهندس محمد علیمحمدی

موقعیت: ظفر-فرید افشار - سال اجرا: ۱۳۹۲

آقای کاظم نیا

موقعیت: الهیه -مهدیه - سال اجرا: ۱۳۹۴

آقای مهندس احسان قبادی

موقعیت: میرداماد-ظفر - سال اجرا: ۱۳۹۵