بازسازی آقای معصومی

نام کارفرما : آقای معصومی

سال اجرا : ۱۴۰۱

موقعیت : میرداماد