درب ضد سرقت آقای شفیعی

نام کارفرما : آقای شفیعی

سال اجرا : ۱۳۹۷

موقعیت : پاسداران