دکوراسیون اداری آقای اصفهانی

نام کارفرما : آقای اصفهانی

سال اجرا : ۱۳۹۲

موقعیت : شهرک غرب