دکوراسیون اداری بانک تجارت

نام کارفرما : بانک تجارت

سال اجرا : ۱۳۹۳

موقعیت : تجریش