دکوراسیون اداری بانک تجارت

نام کارفرما : بانک تجارت

سال اجرا : 1393

موقعیت : تجریش

شرح کار :

متریال :