کمد مدرن آقای احمدخانی

نام کارفرما : آقای احمدخانی

سال اجرا : ۱۳۹۷

موقعیت : قم, شهرک قدس