غرفه نمایشگاه ۰۴

نام کارفرما : ریگان خودرو 

سال اجرا : ۱۳۹۵

موقعیت : نمایشگاه شهر آفتاب