کابینت مدرن هایگلاس ۰۱

نام کارفرما : آقای تقی زاده

سال اجرا : ۱۴۰۰

موقعیت : دروس