کابینت مدرن هایگلاس ۰۲

نام کارفرما : آقای پاپلی

سال اجرا : ۱۳۹۸

موقعیت : کامرانیه