کابینت نئوکلاسیک روکش چوب ۰۱

نام کارفرما : آقای مشتاقیان

سال اجرا : ۱۴۰۰

موقعیت : شیخ بهایی