کابینت کلاسیک پلی اورتان ۰۱

نام کارفرما : آقای خلیفی

سال اجرا : 

موقعیت : قم