غرفه نمایشگاه ۰۶

نام کارفرما : کاسپین استیل 

سال اجرا : ۱۳۹۴

موقعیت : نمایشگاه بین المللی