طراحی دکوراسیون نمایشگاه ۰۶

نام کارفرما : کاسپین استیل

سال اجرا : ۱۳۹۴

موقعیت : نمایشگاه بین المللی